Goldsmith, Rosalie, University of Technology Sydney, Australia